SCL-90 (Belirti Tanıma Testi)

17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilen, bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır. 9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır.

Somatizasyon: Psikolojik kökenli, bedensel belirti
Anksiyete: Sıkıntı
Obsesyon: Saplantılı düşünce
Depresyon: Çökkünlük
Psikotik: Akıl hastalığı belirtileri
Paranoid: Mantıksız şüphe gibi düşünce bozukluğu belirtileri
Fobik Anksiyete: Anlamsız korkular
Genel Semptom İndeksi: Tüm belirtilerin ortalaması

Beck- Depresyon Ölçeği

13 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilen test çoktan seçmeli 21 sorudan oluşmaktadır. Depresyonun şiddetini ölçmek amaçlı uygulanmaktadır. Ölçekteki sorularda umutsuzluk, suçluluk gibi duygusal belirtilerin yanı sıra yorgunluk, kilo kaybı gibi fiziksel belirtiler de incelenmektedir.

Beck- Kaygı Ölçeği

Kaygılı ya da endişeli olunan zamanlarda yaşanan bazı belirtiler verilen ölçekte bireylerden yaşadıkları belirtilere 0-3 arasında puan vermeleri istenir ve kaygı düzeyi ölçülür.

Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği

Sosyal etkileşim veya performans durumlarında sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerin korku ve/veya kaçınma düzeylerini belirlemek için uygulanan ölçektir. Sorulara kaygı ve kaçınma şiddetine göre 1-4 arası puanlama yapılması istenerek ölçüm yapılır.

Maudsley Obsesif Kompülsif Soru Listesi

Maudsley Obsesif Kompulsif belirti ölçeği obsesyonlar (takıntıları) ve kompulsiyonları test etme amacıyla geliştirilmiştir. Obsesyonların türü ve şiddetini belirlemek amacıyla uygulanmaktadır. Kişilerden sorulara “Evet” ya da “Hayır” şeklinde yanıt vererek cevaplamaları istenir.

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği-Erkek Formu

Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği, kadınlar ve erkekler için ayrı sorulardan oluşan cinsel hayatla ilgili kişilerin kendilerini cinsel doyum konusunda nasıl gördüklerine ilişkin algılarını ölçen bir ölçektir. Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.

Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği-Kadın Formu

Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği, kadınlar ve erkekler için ayrı sorulardan oluşan cinsel hayatla ilgili kişilerin kendilerini cinsel doyum konusunda nasıl gördüklerine ilişkin algılarını ölçen bir ölçektir. Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.

Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği

Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği, 20 sorudan oluşan, bireyin verilen maddelerdeki yaşadığı olumsuz durumları “Nadiren/Hiç” , “Bazen” , “Sık sık” seçeneklerinden birisinin işaretlenmesinin istendiği panik bozukluk şiddetini ölçen bir ölçektir.

Aile Değerlendirme Ölçeği

Aile fonksiyonlarını etkileyen problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak aile üyelerinin olumlu yönde değişimini sağlamak amacıyla sorunların tespit edilmesinde kullanılan bir ölçektir. Verilen maddelerden hangisinin aileye daha uygun olduğu seçilmesi istenir.

Çiftler Uyum Ölçeği

Çiftler arasındaki uyumu ölçmek, yaşanan problemlerin nedenlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan çiflerin ayrı ayrı ilişkilerini değerlendirdikleri bir ölçektir.

Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği

Çocukluk çağındaki travmatik yaşantıları sorgulayan ve erişkin yaşamda görülen bazı ruhsal rahatsızlıkların çocuklukta yaşanan hangi travmatik olayları kapsadığını araştıran, bireyin öz değerlendirmede bulunduğu testtir.

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri

YİYE, bireylerin yakın ilişkide oldukları bireyleri baz alarak maddelere yanıt verdiği, bağlanma boyutlarını ölçen testtir. Bağlanma boyutları:

1-Güvenli bağlanma: Bu bağlanma tarzına sahip bireyler, hem kendilerin hem de başkalarını olumlu görme eğilimindedirler.

2-Kayıtsız bağlanma: Bu bağlanma tarzına sahip bireyler, kendilerini ve de başkalarını olumsuz görme eğilimindedirler.

3-Saplantılı bağlanma: Bu bağlanma türüne sahip bireyler kendilerine güvenmezlerken başkalarına güvenirler. Bunun nedeni ise başkalarının kendinden daha üstün olarak ve kendilerini daha değersiz görmeleridir.

4-Korkulu/kaygılı bağlanma: Bu bağlanma tarzına sahip olanlar, hem benlik hem de başkaları modeli olumsuz olan bireylerdir. Kendilerine de başkalarına da güvenmezler.

Be Sociable, Share!
    × Destek Hattı